> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Neko cafe Wayòm Chat yo.


« Neko cafe » siyifi « Cafe chat » se yon fenomèn japonè depi anviwon 5 lane, yo telman fè yon gran siksè ke sa rive yo adopte l nan deyò vil japon an. Selon kèk ekspè, li posib pou nou ta ka wè « Chat café » pa twò lontan nan peyi lafrans, sitou a pari.


Aktivite sa twouvel nan peyi japon, a tokyo, nan katye « Ikebukuro. « Nekorobi » se non’l, la wap jwen espas sa. Men ou ka jwenn lòt Neko cafe pi fasil nan katye ki pi frekante nan kapital japonèz la, pa egzanp : Shibuya, Shinjuku oubyen kèk lòt ankò.


Pouw penetre espas sa ; ou dwe retire soulye’w, tenis oubyen sandal, ou dwe lave menw epi chwazi kòmand ou an. Bwason pou ou epi manje pouw ka bay ak chat yo. Ou peye lè wap sòti, an fonksyon de nonb de tan ou fè nan etablisman an.


Neko Café, vizibleman se « Wayòm Chat yo », dayè gen yon liv Pratik ki eksplike klèman règleman ke’w dwe respekte an prezans chat yo :