> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

LAK AZUÉI : YON RICHÈS POU PEYI DAYITI

Si yo ta pale w de yon kote ki twouve l nan mitan dlo, kote ke tout arebò l se dlo ke w jwenn, rapid vit ou gentan wè se yon zile. Si yo ta pale w de envès la kounya ? Kote se dlo a ki twouve l kwense nan mitan tè a. Medam / Mesye, bagay sa yo se ti leson nou etidye nan klas primè. Se jis kèk enfòmasyon adisyonèl nou pral pote pou ou. Si w potko wè de kisa n te vle pale, ebyen nou te vle pale w de LAK. Jeneralman, pou yo Konsidere l kòm yon lak fòk son gwo dlo, kote moun ka fè aktivite lapèch tou, kote ti bato ka pase e ki byen antoure konsa y ap diferansye l de ti kanal yo. An Ayiti, nou gen 2 lak : lak pelig ak lak AZUÉI oubyen Étang Saumâtre. Kozri nou pou Jodi a pral chita sou lak Azuéi. Lak Azuéi soti depi Repiblik Dominikèn pou fini kous li nan pati Lès Pòtoprens, kapital peyi Dayiti.Li gen yon sipèfisi 170 kilomèt kare epi apeprè 22 kilomèt de longè. Lak Azuéi gen yon ekosistèm san parèy e se tou yon rekwen pou tete lang ak lanati.

Lak Azuéi se pi gran lak peyi Dayiti e se youn tou ki lèse plis kiryozite. De jou an jou, lak la ap monte, pyès moun pa konn poukisa. Lè w tou pre lak la, ou ka remake kèk pyebwa k ap pouse nan mitan lak la e ki bay aspè moso vè. Nou ta vle di, lak la soti pou l defye lwa lanati. Yon lòt patikilarite lak la genyen, se kesyon sèl la. Se pa pou san rezon yo rele l '’ Étang Saumâtre '’ sa ki vle di lak ki sale. Nan epòk pre- istorik la, lak te konn sèvi pou aktivite maren e lak la kite pou nou tou, yon ekoloji apa. Se apeprè yon santèn zwazo ak reptil akwatik nou ka jwenn nan lak sa : Flaman woz ak kwokodi l fè kenken. Arebò lak sa, nou jwenn rezèv natirèl Pak Kiskeya, yon kote ki bay moun posibilite pou admire lak ak tout divèsite l, ou ka menm pwomennen nan chan Cactus 🌵 ki layite kòl nan espas sa. Nan mitan lak la menm, yon fèm komèsyal, Tilapia, pataje lak la ak yon seri zwazo akwatik,ke moun te konn chase lontan, men kounya ki sou pwoteksyon ofisyèl.