> >
top of page
Rechercher
  • Wilgens Sterling

Kisaw dwe fè aprè yon sekous tranbleman tè ?

Imediatman aprèsa :

Ouvri pòt kay pou asirew ke’w gen yon espas pouw pase. Si sekous te ase fò pou ranvèse kay la e si’w ta anndan pandan moman an : sòti selman aprè lè’w fin rasanble tout moun ki te bò kote’w nan espas la. Kalme yo, bat pouw asirew ke tout net la, answit ede grandèt yo, moun ki malad yo ak moun ki andikape yo. pa rete tou prè kote ki gen risk pou konstwiksyon yo tonbe. Paske nenpòt ti sekous kapab koz sa ki fèb yo tonbe.


Toujou sonje koupe dlo a, elektrisite a ak gaz ki anndan kay la pou sekiritew, se rezon ki koz ou dwe konnen kote kontè ki pou koupe tout bagay anndan kay la ye.

Pa eseye limen alimèt pandanw anndan kay la siw pat asirew kew te fèmen gaz la paske ou riske anpire sityasyon an. Siw ta twouve’w bloke nan efondreman an, eseye frape detanzantan yon kanalizasyon ki fèt an fè oubyen pout kay la pouw ka sinyale prezans ou.


Si Sekous la pat twò fò :