> >
top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurWilgens Sterling

10 pi gran bidonvil nan mond lan

Daprè Onu-Habitat, yon bidonvil se yon pati nan yon vil kote moun yo ap viv nan move kondisyon, nan kay ki bati nan move pozisyon, ak rès materyo epi ki pa jwi de dwa ou sekirite fonsye. Reyalite sa a prezan nan anpil peyi, endepandaman de nivo ekonomik yo. Sa ki vle di, wap jwenn bidonvil an Ayiti, menm jan wap wap jwenn Ozetazini.


Karakteristik bidonvil yo pa chanje de yon peyi a yon lòt, yo toujou rete menm bagay yo: twòp moun, lojman enfòmèl, ensekirite, mank dlo potab, move kondisyon ijyèn, esklizyon sosyal, elatriye. Nan dènye ane sa yo, kantite bidonvil ki te genyen yo kòmanse diminye gras ak travay ibanis yo. Konsta sa li fèt nan plizyè peyi tankou Ajantin ak Ejip. Jodi a, nou ap prezante w 10 pi gwo bidonvil ki genyen nan mod lan. Pou nou fè klasman sa a, nou ap chita sou kantite moun ki ap viv ladan yo.

10è: Konte Hidalgo

Nan peyi anglosakson yo, yon konte se yon divizyon teritoryal ki pi piti ke yon Eta men ki pi gwo ke yon vil oubyen yon meri.

Konte Hidalgo gen yon sipèfisi 4 099,6 kilomètkare. An 2018, popilasyon te estime a 865 939 abitan. Yon gwoup kiltivatè meksiken te enstale yo sou yon pati nan kote sa a ki twouve l’ nan Nouvo Meksik. Yo tap chèche travay ak lavi miyò. Gwo propriyetè yo kòmanse koupe tè epi vann ba yo ilegalman san dlo, san kay, san yon bon travay. Pou yo rezoud sa, yo pral tanmen konstwi abri ak tant, bwa oswa katon.

Genyen 52 000 moun kap viv nan bidonvil sa a, mwatye ladan yo ap viv anba « seuil » povrete a.

9è: Bidonvil Rochina

Rochina se pi gwo bidonvil ki genyen nan Rio. Li sou ti mòn, nan mitan de vil rich. e pi fò kay yo fèt ak moso tòl oswa lòt materyo yo ranmase toupatou, sa ki diferansye yo de lòt bidonvil an Azi e an Afrik kote kay yo fèt an metal.

Li etann li sou yon espas ki mezire 143,72 ekta. Li genyen plis ke 25 000 lojman pou yon popilasyon ki fè anviwon 100 000 abitan. Bodonvil sa a sanble ak gwo katye yo : moun yo gen aksè a transpò, a bank, tout estrikti de baz yon moun bezwen. Menm gen yon restoran MacDonald anndan an. Ensekirite se pi gwo pwoblèm moun sa yo ap konfwonte depi kèk ane paske se trafikan dwòg yo kap fè lalwa kote sa.

Sa gen kèk ane lapolis te mennen yon gwo operasyon ki te vize reprann kontwòl zòn nan pou aisre bon dewoulman mondyal 2014 la ak je olenpik 2016 yo.

8è : Khayelitsha

Mo Khayelitsha a soti nan lang xhosa a, li vle di « Nouvelle maison ». Bidonvil sa a, ki sitiye an Afrid disid, te fonde an 1985 e fondasyon l’ lye ak pwoblèm apartheid la te pwovoke. Bidonvil sa a te vize kontwole sipopilasyon ki tap afekte lòt kanton nan kapital peyi a. Li okipe yon espas 38,71 kilomèt kare pou yo popilasyon 391 749 abitan. Zòn sa a genyen anpil pwoblèm tankou kriminalite, chomaj, sida, povrete ekstrèm ak anpil maladi.

7è: Site Solèy

Site Solèy, pi gwo bidonvil zòn Karayib la, te kreye an 1960 pou resevwa travayè. Nan fondasyon l’, li te rele Site Simone an referans a Simone Ovide, madanm François Duvalier. Li genyen yon dansite de 12 154 abitan pa kilomèt kare. Popilasyon an konpoze esansyèlman de jèn. Abitan Site Solèy ap fè fas a tout kalite vyolans ak maladi. Esperans de vi yo se selman 52 zan. Majorite moun ki ap viv Site Solèy se moun ki oparavan tap viv Lasalin. Lòt karakteristik enkyetan Site Solèy se gang ame kap donnen san rete epi to chomaj la ki trè elve.

6è:Darhavi

Darhavi se yon bidonvil ki twouve l’ nan vil Mumbay, capital ekonomik End. Li te fòme nan ane 60 yo pou loje moun ki te emigre nan peyi a. 40% fanmi yo fèb ekonomikman, 39% ladan yo pa gen gwo salè. Bidonvil sa a genyen 1 milyon abitan pou yo yon sipèfisi de 2 kilomètkare. Yo pa gen dlo, popilasyon an enstale kèk wobinè poukont yo men sa pa sifi. Plizyè santèn moun oblije fè liy pou yo kapab itilize twalèt piblik yo. Bidonvil sa a rekonèt mondyalman gras ak fim Danny Boyle la ki rele « Slumdog Millionnaire ».

Darhavi se youn nan pi gwo bidonvil an Azi, li diferan de jan nou jeneralman wè bidonvil yo. Darhavi se yon platfòm ekonomik ki byen manbre. Li jenere anyèlman yon chif dafè ki depase yon milyon dola. Anndan bidonvil sa a gen plizyè endistri an patikilye endistri ki la pou resikle dechè ki sòti nan sant Bombay.

5è: Manshiet

Manshiet, ki siyifi nan lang kop « Banlieu chretien », se yon bidonvil ki twouve l’ nan vil Caire an Ejip. Li mezire 5,54 kilomèt kare pou yon popilasyon ki evalye a plis ke 250 milyon abitan. Se vre gen wout ki asfalte, gen magazen ak apatman men popilasyon an ap fè fas ak anpil pwoblèm tankou mank lojman, mank dlo, move kondisyon ijyèn, blakawout ak grangou.

4è: Orangi Town

Depi 2016, selon yon rapò Nasyonzini piblie, Orangi Town se pi gwo bidonvil nan mond lan. Bidonvil sa a twouve l’ nan peyi Pakistan e li gen yon popilasyon ki avwazinen 2.4 milyon abitan.

Pandan lontan yo pat gen aksè a sèvis de baz yo jiskaske an 1980 popilasyon an kreye yon òganizasyon pou ede sitwayen yo ranje wout yo, falisite koneksyon ant kay yo ak sèvis piblik yo epi enstale 72 000 twalèt domestik.

Malgre bon travay òganizasyon sa a fè, sa pa anpeche ke 80% nan abitan yo ap travay nan sektè enfòmèl. Yo manke dlo trete ak lajan pou yo reponn a bezwen premye yo.

3è: Kibera

Kibera se pi gwo bidonvil ki genyen nan kontinan afriken an. Li twouve l’ nan sidwès Nairobi, nan peyi Kenya, li genyen 200 katye, yon popilasyon ki estime a anviwon 2.5 milyon abitan. Li gen yon sipèfisi de 2,38 kilomètkare. Wout yo mal trase, kay yo fèt an metal.

Kibera antoure de anpil katye rich epitou li pwòch yon zòn endistriyèl. Anpil abitan oblije mache plizyè kilomèt pou yo al travay. Se sèlman 20% nan bidonvil sa a ki gen aksè a elektrisite.

2è: Neza

Nezahualcóyotl, oubyen Neza, se yon vil ki twouve l’ nan eta Mexico. Li se youn nan vil ki te devlope rapidman. Li twouve a 2 220m daltitid. Li gen yon sipèfisi de 63,44 kilomèt kare, yon popilasyon ki evalye a plis ke 1,5 milyon abitan.

Neza prezante menm karakteristik ak tout lòt bidonvil nan mond lan: ensekirite, povrete, mank lojman ak eksklizyon. Nan yon premye tan popilasyon an te enstale l’ ilegalman nan zòn sa a nan ane 40 yo aprè yo te fin drene lak Texcoco a. Answit, fas a popilasyon an ki pat sispann ogmante, gouvènman an pral regilarize sitiyasyon yo.

Nan mitan tout difikilte sa yo, gouvènman meksiken an ap travay pou li kreye yon anviwònman dirab an kolaborasyon ak plizyè òganizasyon. Rezilta travay sa a vizib gras ak kantite lojman yo kap ogmante.

1e: Maharashtra

Maharashtra se yon eta endyen ki regwoupe 32% bidonvil peyi a. 307 713 kilomèt kare pou yon popilasyon de 19 milyon abitan. Li plis peple ke Equateur ak Portugal. Non sèlman li peple, rejyon an pòv tou e anviwònman an pa pwòp. Se youn nan rejyon ki plis polye nan mond lan. Manke òganizasyon ki pou ta idantifye polyan yo nan dlo a ni pou trete pwazon endistriyèl yo.

 

Satisfaksyon w se priyorite nou, vin asirans konfyans ou nan sèvis nou yo m garanti w ke ou p ap regrèt26 vues0 commentaire

Comments


POSTS RÉCENTS

bottom of page